tu van xu ly moi truong
Tư vấn
 
Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường của Metco
HƯỚNG DẪN - TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(THAY THẾ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP trong đó có sự thay đổi về tên gọi của hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch bảo vệ môi trường. Từ khi cam kết bảo vệ môi trường được thay đổi thành kế hoạch bảo vệ môi trường thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến hồ sơ môi trường mới này. Vậy kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Hồ sơ này có thay đổi gì so với bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó không?. Đọc bài viết sau đây để hiểu thêm về vấn đề này nhé.

Doanh nghiệp có nhu cầu, thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi, 
Công ty TNHH Metco để được tư vấn miễn phí. Hotline 0964 906 229.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Vì sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường: theo luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.
 •  
 • Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.
 •  
 • Hồ sơ môi trường này chỉ lập 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án.
Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những vấn đề sau:
 • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường
 •  
 • Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế - xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
 •  
 • Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
 •  
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 Nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 •  
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Các trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:
 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;
 •  
 • Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.
 •  
 • Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.
 •  
 • Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
Trường hợp đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:
 • Không triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết.
 •  
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án.
 •  
 • Thay đổi quy mô, quy trình sản xuất.
Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường đơn giản để tránh vi phạm pháp luật.

Hồ sơ giấy tờ cần thiết
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.
 •  
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng.
 •  
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 •  
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).
 •  
 • Sơ đồ vị trí dự án.
 •  
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 •  
 • Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.
Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh như: khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội liên quan đến dự án.
 •  
 • Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 •  
 • Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên môi trường.
 •  
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 •  
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 •  
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Dự án.
 •  
 • Thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.
 •  

 
   


                                           Sơ đồ các bước lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
 •  
 • Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:
 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
 •  
 • Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.
Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.        

Cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của những dự án sau:
 • Những dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.
 •  
 • Những dự án hoạt động vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.
 •  
 • Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này.

Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một xã thì ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận.

Để được tìm hiểu rõ hơn xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:          
Hotline: Ms.Trúc 0964 906 229 – Mr.Sơn 0903 399 800
[Trở về trang trước] 
Thông tin khác
 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
 
 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
 
 
TIN TỨC MỚI
Xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm vi sinh
Hướng dẫn ủ phân vi sinh bằng chế phẩm sinh học
Quy trình xử lý nước uống tinh khiết theo công nghệ RO
Bẫy dầu mỡ bằng chế phẩm sinh học cực hay
Chọn máy lọc nước cho gia đình
Lắp đặt hệ thống lọc nước RO sử dụng trực tiếp cho trường học
Sử dụng vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải ngành thuộc da
Metco: Tập huấn kỹ năng khai thác khách hàng
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
Đến 2050, biến đổi khí hậu sẽ khiến nửa triệu người chết vì đói
Hội thảo tập huấn kỹ năng khai thác khách hàng cho đội ngũ cộng tác viên
FACEBOOKS
   
   
 
cong ty xu ly moi truong
CÔNG TY TNHH METCO
Trụ Sở: 656/74/137B Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM
 
Website: metco.vn 

Email: sales@metco.vn 

Tel: 0909 399 800 


MST: 0313342065

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Số:  0313342065 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 
09/07/2015 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đang truy cậpĐang truy cập : 7 Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 504942


               
Bộ Phận Tư Vấn và Chăm Sóc Khách Hàng

 
                                            Ms. Suong: 0964 906 229 | Email: suong@metco.vn
   
                                            Mr. Mung 0963 158 229 | Email: mung@metco.vn 

  
                                            Mr. Hung 0964 725 229    | Email: hung@metco.vn
     
                                            Mr. Son 0903 399 800     | Email: lvson1610@metco.vn
                                                       
                                            Ms. Như: 0938 307 169    -  
Mr. Kha: 0374 663 403
                                                                                                       
                                                               
Văn Phòng Đại Diện
 
128 Phạm Văn Đồng - KP 1 - TT Châu Ổ - H. Bình Sơn - T. Quảng Ngãi

                                                               Holtine: 0968.227.776
 

cong ty xu ly moi truong